Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Zainteresowany może opodatkować dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego na podstawie norm szacunkowych, jeśli przekroczenie progu 2 000 000 euro nie zostanie przewidziane. Ponadto, Zainteresowany nie będzie musiał prowadzić ksiąg rachunkowych.

Rolnik ryczałtowy zamieszkujący w Polsce

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym i zamieszkuje w Polsce. Jest właścicielem rodzinnego gospodarstwa rolnego, które prowadzi wraz z żoną. W 2023 roku szacuje, że ich przychody netto ze sprzedaży w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Zainteresowany złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualne, w celu uzyskania informacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 roku - zarówno odnośnie siebie, jak i swojej żony.

Przychody netto nie mogą przekroczyć progu 2 000 000 euro

Dyrektor KIS stwierdził że zainteresowany będzie miał prawo do opodatkowania podatkiem PIT dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej z rodzinnego gospodarstwa rolnego na podstawie norm szacunkowych w 2024 roku, jeśli przychody netto nie przekroczą progu 2 000 000 euro. Dodatkowo, Zainteresowany nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 roku, ponieważ przychody netto ze sprzedaży w 2023 roku nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Tak samo sprawa się ma odnośnie jego żony. Warto zaznaczyć, że limit kwotowy dotyczy każdego z małżonków indywidualnie.

"Wobec powyższego, analiza okoliczności opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w kontekście omówionych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że limit przychodów netto uzyskanych w ramach gospodarstwa rolnego w kwocie 2 000 000 euro, o którym mowa w cytowanym art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zobowiązujących do założenia ksiąg rachunkowych - dotyczy każdego z Państwa odrębnie. Zatem jeżeli suma przychodów netto osiągniętych w 2023 r. przez każdego z Państwa odrębnie, proporcjonalnie do udziału w zysku będzie niższa niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro to - w świetle przepisów o rachunkowości - nie będzie ciążył zarówno na Panu, jak i na Pani obowiązek prowadzenia w 2024 r. ksiąg rachunkowych w prowadzonym rodzinnym gospodarstwie rolnym, pomimo osiągnięcia wspólnie przychodów netto powyżej równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro. W konsekwencji będą Państwo mogli w 2024 r. wybrać metodę określenia dochodu z prowadzonych działów specjalnych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie norm szacunkowych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zainteresowany będzie mógł opodatkować dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego na podstawie norm szacunkowych, jeśli jego udział w przychodach netto za 2023 rok nie przekroczy 2 000 000 euro. Ponadto, Zainteresowany nie będzie musiał prowadzić ksiąg rachunkowych w 2024 roku, jeśli jego przychody netto za 2023 rok nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla Zainteresowanego, ponieważ wpływa na jego obowiązki podatkowe i księgowe w nadchodzącym roku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.106.2023.1.MJ