Dyrektor KIS potwierdził, że osoby fizyczne, które dokonują sprzedaży, przekazania bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, wykluczone są z grona podatników VAT. Tym samym, osoba, która nabyła nieruchomość na cele prywatne jako osoba fizyczna osobą fizyczną, która nabyła nieruchomość na cele prywatne jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.

Lokal mieszkalny, który dłużnik nabył na cele prywatne

Dłużnik, którego reprezentuje adwokat, jest osobą fizyczną i nie jest podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem interpretacji jest lokal mieszkalny, który dłużnik nabył na cele prywatne jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Nieruchomość została nabyta na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Dłużnik nie wykorzystywał nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ani podatnik podatku VAT.

Dłużnik zadał pytanie: Czy od sprzedaży ww. nieruchomości należy odprowadzić podatek VAT?

Nie należy odprowadzać podatku VAT

Według organu, od sprzedaży ww. nieruchomości nie należy odprowadzać podatku VAT. Osoby fizyczne, które dokonują sprzedaży, przekazania bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, są wyłączone z grona podatników VAT. Ponieważ dłużnik jest osobą fizyczną, która nabyła nieruchomość na cele prywatne jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.

"W związku z powyższym licytacyjna dostawa lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż dłużnik z tego tytułu nie będzie uznany za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Za powyższym przemawia fakt, że dłużnik nie wykorzystywał lokalu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Dłużnik będzie więc dokonywał dostawy lokalu w ramach majątku prywatnego, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że licytacyjna sprzedaż lokalu mieszkalnego objęta księgą wieczystą nr (...) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że dłużnik nie musi odprowadzać podatku VAT od sprzedaży ww. nieruchomości. Ta informacja jest korzystna dla pytającego, ponieważ potwierdza, że jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie ma obowiązku opłacania podatku VAT w związku z tą transakcją.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.93.2023.1.JG