Artykuł omawia interpretację organów podatkowych dotyczącą formy opodatkowania przychodów z kodów 82.11.1 oraz 74.90.20 PKWiU. W interpretacji wyjaśniono, czy oba kody uprawniają do rozliczenia stawką 8,5% ryczałtu oraz jakie czynności kwalifikują się do tego rodzaju opodatkowania.

PKWiU 82.11.1 i 74.90.20 a ryczałt 8,5%

Firma X zawarła umowę o świadczenie usług z firmą Y. Umowa określała zakres obowiązków Zleceniobiorcy, który obejmował szereg czynności znajdujących się pod kodem 82.11.1 oraz 74.90.20 PKWiU. Pod kodem PKWiU 74.90.20 znajdowały się czynności związane z działalnością handlową i obsługą klienta takie jak m.in zaznajamianie klientów z ofertą sprzedaży, informowanie klientów o warunkach sprzedaży, działanie na rzecz i w interesie Zleceniodawcy podczas procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej klienta. Natomiast pod kodem PKWiU 82.11.1 znajdowały się czynności związane z zarządzaniem i administracją w firmie takie jak koordynowanie zamówień i grafiki pracy, rozliczanie kontraktów, administrowanie dokumentacją powykonawczą itp.

Podatnik zapytał KIS, czy oba kody PKWiU uprawniają go do rozliczenia stawką 8,5% ryczałtu.

Dyrektor KIS potwierdza stanowisko podatnika

Dyrektor KIS odpowiedział na pytanie podatnika, potwierdzając, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym oraz polskimi przepisami podatkowymistawka ryczałtu dla usług, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolami 74.90.20 oraz 82.11.1, wynosi 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1148.2022.4.MR