Krajowa Informacja Skarbowa podkreśliła, że umorzenie akcji imiennej bez wynagrodzenia nie generuje przychodu i nie podlega opodatkowaniu.

Podatek od umorzenia akcji bez wynagrodzenia - konsultacja z KIS

Podatnik jest akcjonariuszem w spółce akcyjnej posiadającym akcje imienne i akcje na okaziciela. Drugi akcjonariusz, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada 5 akcji imiennych serii "C" o wartości nominalnej 200 zł każda. Statut spółki przewiduje umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza lub bez jego zgody. Planowane jest umorzenie jednej akcji imiennej serii "C" bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy umorzenie akcji imiennej serii C bez wynagrodzenia wiąże się z powstaniem przychodu. Według oceny wnioskodawcy, nie powstaje obowiązek podatkowy po jego stronie. Wnioskodawca podkreślił, że przepisy ustawy PIT enumeratywnie określiły przypadki i zdarzenia w wyniku których powstaje przychód, a żaden z nich nie odnosi się do umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

KIS: Brak przychodu z umorzenia akcji bez wynagrodzenia

Według KIS, umorzenie akcji imiennej bez wynagrodzenia nie wiąże się z powstaniem przychodu po stronie podatnika. Umorzenie takie nie powoduje żadnego trwałego przysporzenia majątkowego, które mogłoby być potraktowane jako osiągnięcie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, żadna z sytuacji opisanych w przepisie dotyczącym przychodów z kapitałów pieniężnych nie odnosi się do umorzenia udziałów przez innego akcjonariusza. W konkretnym przypadku według oceny KIS, umorzenie akcji przez jednego akcjonariusza nie jest tożsame z umorzeniem akcji przez pozostałych akcjonariuszy, którzy takiego umorzenia nie dokonują. Po stronie wspólnika pozostającego w spółce nie powstaje więc przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z umorzeniem akcji innego akcjonariusza, nie osiąga on ponadto żadnych korzyści majątkowych ani wynagrodzenia z tego tytułu.

W związku z powyższym, umorzenie akcji innego akcjonariusza nie powoduje powstania przychodu po stronie pozostającego w spółce wspólnika, który nie osiągnie żadnego faktycznego przychodu z tego zdarzenia. KIS stwierdziła, że brak jest podstaw do uznania, że wspólnik otrzymuje jakiekolwiek świadczenia pieniężne, wartości pieniężne, świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia w związku z umorzeniem akcji. Według oceny KIS, umorzenie akcji nie oznacza również otrzymania udziałów danego akcjonariusza przez pozostałego akcjonariusza.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.96.2023.1.AS