Instytut prowadzący badania naukowe zadał pytanie, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach związanych z projektem. Według odpowiedzi od Dyrektora KIS, Instytutowi nie przysługuje to prawo, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, prowadzącą badania naukowe i prace rozwojowe i posiada osobowość prawną. Instytut realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego i zapytał, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących wydatki związane z projektem.

Instytut podniósł, że rezultaty projektu nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej, a towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zadane pytanie brzmiało: Czy Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone przez Instytut w związku z realizacją przedmiotowego projektu, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z dnia 7 kwietnia 2022 r.)?

Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT

Zdaniem Wnioskodawcy, Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z projektem. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy towary i usługi, z których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie, towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej. Zatem warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie został spełniony.

Organ przychylił się do stanowiska w=Wnioskodawcy. W uzasadnieniu interpretacji wskazał: "W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ - jak Państwo wskazali - rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej przez Instytut, a ponadto towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Państwa Instytut nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Państwa Instytutowi z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.".

Podsumowanie

Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach związanych z projektem. Instytut nie wykorzystuje nabytych towarów i usług do czynności opodatkowanych, a uzyskane rezultaty projektu nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 lipca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.474.2022.1.RG