Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż przez spółkę nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem, że transakcja następuje po upływie pięciu lat od nabycia. Pomimo zwolnienia z opodatkowania CIT, podatnik zobowiązany jest do ujęcia tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sprzedaż nieruchomości rolnej a zwolnienie z CIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem nieruchomości rolnej nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nie jest zabudowana żadnymi budynkami, czy innymi obiektami budowlanymi, wykorzystywana jest jako łąka. Spółka planuje sprzedać tę nieruchomość. Na przedmiotowej nieruchomości nie była prowadzona inna działalność gospodarcza niż działalność rolnicza, a od momentu jej nabycia do momentu jej zbycia upłynie 5 lat (od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości).

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, czy w deklaracji CIT należy w jakimkolwiek miejscu wskazać dochód uzyskany ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Wnioskodawca zwolniony z CIT

Według KIS wnioskodawca spełnił warunki do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, tj. sprzedawane grunty wchodzą w skład gospodarstwa rolnego oraz ich sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. KIS podkreślił, że podatnicy osiągający dochody zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych nie są zwolnieni z obowiązku składania rocznych zeznań podatkowych, nawet jeżeli w danym roku podatkowym uzyskują wyłącznie dochody zwolnione od podatku. Powyższe oznacza, że nawet jeśli dany podatnik uzyskuje w danym roku podatkowym dochody korzystające ze zwolnienia, jak ma to miejsce w przypadku wnioskodawcy - to i tak jest on zobowiązany do ujęcia tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym CIT-8 i załączniku CIT-8/O tego zeznania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.51.2023.2.KM