Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że obywatele Ukrainy zatrudnieni na podstawie umów zlecenia, którzy deklarują nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, podlegają poborowi zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku braku odpowiedniego oświadczenia od zleceniobiorcy, który przekroczył 183 dni pobytu w Polsce, płatnik ma obowiązek pobierać podatek na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o PIT.

Obcokrajowcy z Ukrainy a rozliczenie podatkowe

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą działającym w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Część pracowników w firmie zatrudniona jest na podstawie umów zleceń. Osoby te są obywatelami państwa ukraińskiego. Zatrudnieni obcokrajowcy z Ukrainy podzielili się na dwie grupy zleceniobiorców, czyli tych, którzy deklarują nieograniczony obowiązek podatkowy i tych, którzy deklarują ograniczony obowiązek podatkowy. Wnioskodawca uważa, że w przypadku, gdy zleceniobiorca złoży oświadczenie o wyborze rezydentury na terytorium Polski, powinien być traktowany jako rezydent podatkowy Polski i w związku z tym powinny być obliczane zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W celu potwierdzenia swojego przekonania wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy prawidłowo rozlicza każdego obcokrajowca (Ukraińca) składającego stosowne oświadczenie o wyborze rezydentury na terytorium państwa polskiego, wystawiając na koniec każdego roku podatkowego stosowną informację o uzyskanych dochodach na formularzu PIT-11, a także czy poprawnie rozlicza obcokrajowców (Ukraińców) niezależnie od ilości dni pobytu w Polsce, stosując 20% zryczałtowany podatek od ich dochodów i wystawiając informację na formularzu IFT-1R.

Obowiązek poboru zaliczek na PIT

Dyrektor KIS wskazał, że od wynagrodzeń wypłacanych przez płatnika obywatelom Ukrainy, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, którzy złożą oświadczenia o sposobie opodatkowania i tym samym deklarują nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Ponadto, wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia za ten okres deklaracji PIT-4R i informacji PIT- 11.

Stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej rozliczenia obcokrajowca, który nie złożył oświadczenia o wyborze rezydentury na terytorium państwa polskiego i którego pobyt w danym roku podatkowym na terytorium Polski przekroczył 183 dni, zostało uznane za nieprawidłowe. Od wynagrodzenia zleceniobiorcy z Ukrainy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji, i nie złożył ww. oświadczenia, a jego pobyt w Polsce przekroczył 183 dni w roku podatkowym, wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 41 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.973.2022.2.MKA