Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy. Według KIS, wstępna opłata powinna być zaliczana jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingowej.

Wątpliwości w rozliczaniu kosztów leasingowych

Wnioskodawcą jest spółka P. S.A., która prowadzi działalność gospodarczą związaną z przeładunkiem towarów w portach morskich. Spółka w poprzednich latach podatkowych zawierała umowy leasingu operacyjnego dotyczące różnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ramach tych umów spółka ponosiła wstępne opłaty leasingowe, które rozliczała jako koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Spółka stosowała w swoim rozliczeniu podatkowym metodę polegającą na dzieleniu całkowitej kwoty opłat leasingowych na równe części miesięczne. Następnie, każdą z tych części proporcjonalnie zaliczała do kosztów uzyskania przychodów w zależności od okresu trwania umowy leasingu. W praktyce oznaczało to, że oprócz standardowych miesięcznych rat leasingowych, spółka dodatkowo uwzględniała w swoich kosztach uzyskania przychodu także odpowiednią część opłat wstępnych w każdym miesiącu.

Wnioskodawca uważa, że wstępna opłata leasingowa jest kosztem pośrednio związanym z przychodami. W poprzednich latach podatkowych, spółka rozliczała wstępne opłaty leasingowe proporcjonalnie do okresu zawartych umów leasingu.

Spółka zgłosiła pytania do KIS dotyczące zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem oraz możliwości dokonania retrospektywnej korekty tych kosztów.

Decyzja KIS w sprawie opłat leasingowych

Według stanowiska KIS, wstępna opłata leasingowa z umowy leasingu operacyjnego powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Oznacza to, że opłata taka powinna być potrącana w całości w momencie jej poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. KIS powołała się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które umożliwiają potrącanie kosztów uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami w dacie ich poniesienia.

Ponadto, KIS stwierdziła, że błędne ujęcie wstępnej opłaty leasingowej proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu stanowi oczywistą omyłkę. Zgodnie z ustawą o CIT, w przypadku oczywistej omyłki, korekty kosztów uzyskania przychodów można dokonywać retrospektywnie. Spółka jest zatem uprawniona do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów za okres, w którym opłata wstępna została poniesiona, poprzez zaliczenie jej w całości do kosztów uzyskania przychodów. Według oceny KIS, spółka będzie zobowiązana do odpowiedniej korekty rozliczeń podatkowych za kolejne okresy rozliczeniowe, w których ujęte zostały miesięczne części opłaty wstępnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.7.2023.1.MKO