Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, nienaliczenie odsetek przez wierzyciela nie stanowi przychodu podatkowego dla dłużnika.

Nienaliczane odsetki, a przychód podatkowy

Wnioskodawczyni zawarła umowę z wykonawcą w celu dostarczenia specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno-naprawczego przystosowanego do potrzeb nauki jazdy. Umowa przewidywała możliwość naliczenia kar umownych, które wnioskodawczyni później naliczyła z powodu opóźnienia w dostawie. Wykonawca wniósł pozew przeciwko wnioskodawczyni do sądu okręgowego o zapłatę wynagrodzenia skompensowanego przez wnioskodawczynię. Sąd Okręgowy zasądził od wnioskodawczyni na rzecz wykonawcy kwotę 21 607 443,92 zł z odsetkami. Przed uprawomocnieniem się wyroku, wnioskodawczyni i wykonawca zawarli porozumienie, które zakładało dokonanie zapłaty przez wnioskodawczynię w terminie. Wnioskodawczyni zobowiązała się również do zapłaty odsetek. Porozumienie zostało zawarte z zastrzeżeniem zwrotu zapłaconych kwot w przypadku zmienienia orzeczenia w wyniku kontroli instancyjnej.

Wnioskodawczyni uważa, że nienaliczane odsetki nie powinny być uznane za przychód podatkowy. Wnioskodawczyni stwierdza, że odsetki podlegają specjalnemu reżimowi prawnemu i wywołują skutek podatkowy tylko w przypadku ich rzeczywistego otrzymania lub zapłaty. Wnioskodawczyni zwróciła się do KIS z dwoma pytaniami. Po pierwsze, czy nienaliczane odsetki stanowią przychód podatkowy. Po drugie, czy jeżeli KIS zaliczy nienaliczane odsetki za przychód powinny być rozpoznane w czasie podpisania porozumienia czy w czasie zapłaty wierzytelności.

KIS: Brak przychodu przy nienaliczonych odsetkach

Krajowa Informacja Skarbowa uznała stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. Zgodnie z interpretacją, nienaliczane odsetki nie stanowią dla wnioskodawczyni przychodu podatkowego. KIS uznała, że skoro stanowisko wnioskodawczyni jest zgodne z przepisami podatkowymi, odpowiedź w zakresie pytania drugiego jest bezprzedmiotowe.

KIS stwierdziła, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają, że odsetki, które nie zostały przekazane podatnikowi w taki sposób, że może nimi dysponować, nie stanowią przychodu podatkowego ani kosztu. Organ wskazuje również, że ustawa o CIT mówi o przychodach podatkowych w związku z wartością umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, a nienaliczenie odsetek nie jest równoznaczne z przekazaniem jakichkolwiek świadczeń. W związku z tym w ocenie KIS, brak podstaw prawnych do uznania nienaliczenia odsetek za źródło przychodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.5.2023.1.AW