Dyrektor KIS potwierdził brak skutków podatkowych przeniesienia lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, w zamian za dożywotnią rentę.

Umowa dożywotniej renty w zamian za przeniesienie własności mieszkania

Wniosek został złożony przez osobę, która planuje zawrzeć umowę dożywotniej renty w zamian za przeniesienie własności mieszkania od innej osoby. Zgodnie z tą umową wnioskodawca (P) zobowiąże się do comiesięcznego płacenia renty na rzecz właściciela mieszkania (R) w kwocie 1 000 zł, zaś właściciel w zamian za świadczenie przez wnioskodawcę dożywotnio na jego rzecz wyżej wskazanej kwoty tytułem dożywotniej renty, przeniesie na rzecz wnioskodawcy własność mieszkania.

W związku z tym, zadano pytania w zakresie podatku PIT: Czy w związku z nabyciem nieruchomości, Pan P. będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z comiesięcznym świadczeniem na rzecz Pana R. kwoty 1 000 zł (słownie: tysiąca złotych), Pan R. będzie zobowiązany do comiesięcznego opodatkowania podatkiem dochodowym przekazywanej Mu kwoty? Czy Pan R. będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, gdyż nieruchomość, która ma zostać przekazana na rzecz Pana P. stała się Jego własnością na podstawie umowy zamiany, która została zawarta w 2021 r., a więc w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę nie upłynie jeszcze 5 lat od dnia jej nabycia?

Stanowisko KIS/MF:

W odpowiedzi na pytania zadane przez podatnika, Dyrektor KIS przychylił się w całości do następującego stanowiska wnioskodawcy:

·Pan P. nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego jako nabywca nieruchomości.

·Pan R. nie będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznego podatku dochodowego z tytułu dożywotniej renty ustanowionej na Jego rzecz w związku z przeniesieniem własności lokalu mieszkalnego (rozumianym jako zbycie tego lokalu).

·Pomimo iż przeniesienie własności lokalu mieszkalnego (rozumiane jako zbycie tego lokalu) nastąpi przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego, bowiem nie będzie możliwe określenie podstawy opodatkowania na zasadach wynikających z przepisów ww. ustawy. W konsekwencji, na Panu R. nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% z tego tytułu i wykazania go w zeznaniu podatkowym.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że w przypadku zawarcia umowy dożywotniej renty w zamian za przeniesienie własności mieszkania, nie będzie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od renty oraz podatku dochodowego od nieruchomości dla wnioskodawcy. Wobec tego, podatnik może bez obaw zawrzeć umowę z właścicielem nieruchomości i może on korzystać z przysługującej renty.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.995.2022.5.ACZ