Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podatnik, który zdecydował się na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w branży inżynieryjno-technicznej, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT do momentu osiągnięcia rocznego progu sprzedaży.

Działalność w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego oraz pozostałych badań i analiz technicznych

W dniu 1 kwietnia 2023 r. wnioskodawca - osoba fizyczna, zdecydował się uruchomić działalność gospodarczą jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Dokonał ona wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, podając kody PKD 71.12.Z oraz 71.20.B, które odnoszą się odpowiednio do działalności w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego oraz pozostałych badań i analiz technicznych. Podatnik oświadczył, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i że przewidywana wartość rocznej sprzedaży usług nie przekroczy kwoty 200 000 zł.

W tym stanie sprawy zadał pytanie: Czy zgodnie z art. 113 ust. 1-12 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zachodzi możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług?

Stanowisko KIS

Według Dyrektora KIS, mimo zgłoszenia kodu PKD 71.12.Z, podatnik nie będzie świadczył usług w zakresie doradztwa technicznego ani żadnych innych usług. Zamiast tego, w ramach swojej działalności, będzie on świadczył usługi związane z sporządzaniem Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Organ stwierdził, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług do czasu przekroczenia progu sprzedaży wynoszącego 200 000 zł.

"Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie będzie Pan wykonywał czynności doradczych (ani innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy), a wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie przekroczy kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to będzie miał Pan prawo do zastosowania zwolnienia podmiotowego za rok 2023 r. na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. Natomiast w odniesieniu do lat następnych będzie miał Pan prawo korzystać ze zwolnienia od podatku do chwili, gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy. W konsekwencji zgodnie z treścią art. 96 ust. 3 ustawy, nie będzie miał Pan obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT, do chwili utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług do momentu przekroczenia rocznego progu sprzedaży wynoszącego 200 000 zł. Oznacza to, że w pierwszym roku prowadzenia działalności podatnik będzie zwolniony z obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.161.2023.1.NW