Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że zadośćuczynienie wypłacone za śmierć córki przez ubezpieczyciela, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zadośćuczynienie wypłacone przez ubezpieczyciela

Wnioskodawca skierował zapytanie do Dyrektora KIS, dotyczące opodatkowania wypłaconego zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela za śmierć jego córki. Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela kwotę 110 000 zł na tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci córki.

Zapytanie brzmiało: Czy wypłacone Panu zadośćuczynienie - za śmierć córki - przez ubezpieczyciela podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy korzysta ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie podlega opodatkowaniu

W odpowiedzi na zapytanie Dyrektor KIS udzielił informacji, że wypłacone zadośćuczynienie nie podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, który zwalnia od opodatkowania kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

"Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa i przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w szczególności zaś okoliczność - że, jak Pan wskazuje - zadośćuczynienie z tytułu śmierci dziecka na skutek błędu lekarskiego zostało mu wypłacone z umowy odpowiedzialności cywilnej lekarza i Szpitala, to - niezależnie od tego, że zadośćuczynienie to zostało Panu przyznane częściowo na mocy decyzji i częściowo na mocy ugody - w całości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej odpowiedzi wynika że wypłacone zadośćuczynienie za śmierć córki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie musiał odprowadzać podatku od otrzymanej kwoty 110 000 zł. Organy potwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są zwolnione z opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.147.2023.1.MM