Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dochody Stowarzyszenia mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Podatnik CIT a zwolnienie z podatku

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy (nazwa wnioskodawcy) jest podatnikiem CIT i działa zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków życia społeczności Gminy oraz rozwój Gminy, w tym poprzez naukową i badawczą działalność. W ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Stowarzyszenie utworzyło Niepubliczny Punkt Przedszkolny. Dochody pozostałe po zrealizowaniu projektów mają być przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego. Czy dochody Stowarzyszenia będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na zapytanie wnioskodawcy, KIS przedstawia swoje stanowisko. Organ powołuje się na przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, które regulują zwolnienie podatkowe dla stowarzyszeń. Na podstawie analizy przedstawionego stanu faktycznego oraz odniesienia do przepisów prawnych i interpretacji indywidualnych, KIS dochodzi do wniosku, że dochody Stowarzyszenia mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Działalność Stowarzyszenia, w tym utworzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego oraz wykorzystanie dochodów na cele związane z jego funkcjonowaniem, spełniają kryteria ustawowe dla zwolnienia podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.66.2023.1.AW