Dyrektor KIS stwierdził, że brak jest możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spłacie kredytu zaciągniętego na mieszkanie, które nie jest własnością Wnioskodawczyni.

Spłata kredytu hipotecznego, a wydatek na cele mieszkaniowe

Wnioskodawczyni zakupiła wraz z narzeczonym mieszkanie w 2015 r. Właścicielami mieszkania zostali narzeczony Wnioskodawczyni oraz Wnioskodawczyni. W umowie kredytowej nie został określony podział procentowy.

Niestety, narzeczony zmarł w grudniu 2018 r., nie pozostawiając testamentu. Mieszkanie odziedziczyli rozwiedzeni rodzice narzeczonego, którzy stali się pełnoprawnymi właścicielami mieszkania. Ojciec narzeczonego przekazał Wnioskodawczyni swoją połowę mieszkania poprzez darowiznę. Wnioskodawczyni kontynuowała spłatę kredytu hipotecznego, a następnie sprzedała mieszkanie wraz z drugim współwłaścicielem, matką narzeczonego. Pieniądze z tej sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na inne mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupiła również drugie mieszkanie, jeszcze przed sprzedażą pierwszego mieszkania. Część pieniędzy z tej sprzedaży została przeznaczona na nadpłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na drugie mieszkanie.

W związku z tym, Wnioskodawczyni skierowała pytanie: Czy spłata kredytu hipotecznego w X, zaciągniętego na zakup mieszkania w A., przy ul. A1, może być zaliczona na poczet wydatków na cele mieszkaniowe?

Kwota nie może być zaliczona na poczet wydatków na cele mieszkaniowe

Dyrektor KIS stwierdził, że spłata kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup mieszkania, nie może być zaliczona na poczet wydatków na cele mieszkaniowe.

Organ powołał się na przepisy dotyczące interpretacji podatkowych oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych przepisów, wydatki na cele mieszkaniowe dotyczą tylko i wyłącznie nieruchomości, które są własnością podatnika. W przypadku Wnioskodawczyni, mieszkanie w stało się własnością rozwiedzionych rodziców narzeczonego, a Wnioskodawczyni otrzymała jedynie część pieniędzy z tytułu sprzedaży tego mieszkania. Z tego powodu, organ administracji skarbowej uznał, że nie można zaliczyć spłaty kredytu hipotecznego na mieszkanie w na poczet wydatków na cele mieszkaniowe.

"Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że kredyt nie był zaciągnięty w 2015 r. na nabycie przez Panią lokalu mieszkalnego czy też udziału w ww. lokalu, ale na nabycie przez inną osobę (Pani narzeczonego). Innymi słowy, w momencie zawarcia z narzeczonym umowy kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego w A., Pani, stając się współkredytobiorcą, zobowiązała się do spłaty kredytu na zakup lokalu mieszkalnego, jednakże kredyt ten nie został przeznaczony na nabycie przez Panią własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego, ponieważ nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło wyłącznie na rzecz Pani narzeczonego. Nabyła Pani udział we współwłasności tego lokalu mieszkalnego dopiero w 2 lipca 2021 r. w związku z otrzymaniem darowizny od taty Pani narzeczonego. W konsekwencji, przeznaczenie przez Panią środków pieniężnych z odpłatnego zbycia 28 stycznia 2022 r. udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Panią i Pani narzeczonego na zakup lokalu mieszkalnego, zakupionego przez narzeczonego, a nie Panią - wbrew Pani twierdzeniom - nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, wydatkowanie to nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie ww. przepisów." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu, że spłata kredytu hipotecznego na mieszkanie w nie może zostać zaliczona na poczet wydatków na cele mieszkaniowe. Powodem jest fakt, że Wnioskodawczyni nie jest już właścicielką tego mieszkania, a jedynie otrzymała część pieniędzy z tytułu sprzedaży. Dla pytającej oznacza to, że nie będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej związanej z wydatkami na cele mieszkaniowe, dotyczącymi tego kredytu hipotecznego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.91.2023.2.MD