Dyrektor KIS potwierdził brak skutków podatkowych przy otrzymywaniu emerytury z pracowniczego programu emerytalnego ze Szwajcarii.

Pracowniczy program emerytalny w Szwajcarii

Podatnik jest obywatelem Niemiec, który przyjechał do Polski w pierwszym kwartale 2022 r. i planuje tu pozostać bez zmiany rezydencji podatkowej. Przebywał w Polsce przez ponad 183 dni i przez większość czasu pracował na terenie Szwajcarii na umowę o pracę. Opłacał Pensionkasse BRUGG, który jest pracowniczym programem emerytalnym w Szwajcarii. Osiągnie wiek emerytalny w marcu 2025 r. i wtedy będzie mógł ubiegać się o wypłatę zgromadzonych środków z Pensionkasse BRUGG. Planuje osiedlić się na stałe w Polsce i posiadać miejsce zamieszkania tylko na terenie Polski.

W związku z tym, zadał pytanie: Czy wypłata środków z pracowniczego planu emerytalnego będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem PIT?

Brak PIT w Polsce

Według Dyrektora KIS, wypłata środków z pracowniczego planu emerytalnego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce. Organ powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym, który zwalnia od podatku dochodowego wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym.

"Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz wskazane we wniosku okoliczności, w szczególności fakt, że od 1986 r. opłacał Pan - wraz ze swoimi pracodawcami - Pensionkasse BRUGG, który działa jako pracowniczy program emerytalny w oparciu o przepisy Konfederacji Szwajcarskiej, jest to tzw. drugi filar zabezpieczenia emerytalnego w Szwajcarii i większość osób pracujących go opłaca, gdyż ma rekompensować ekonomiczne konsekwencje niskich szwajcarskich emerytur i ma być dodatkowym źródłem życia w godziwych warunkach, zaś wypłata świadczenia nastąpi w związku z osiągnięciem przez Pana wieku emerytalnego - 65 lat stwierdzić należy, że ww. świadczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, gdyż jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b w związku z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie:

Zgodnie z interpretacją, wypłata środków z pracowniczego programu emerytalnego będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem PIT w Polsce. To oznacza, że podatnik nie będzie musiał płacić podatku od wypłat otrzymanych z Pensionkasse BRUGG. Dla podatnika oznacza to dodatkowe korzyści finansowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.76.2023.2.MM