Dyrektor KIS potwierdził, że dostawy na rzecz Szpitala z magazynu zlokalizowanego w Holandii lub Belgii, powinny być rozpoznane po stronie Szpitala jako krajowa dostawa towarów na terytorium Polski.

Towary dostarczane z magazynów zlokalizowanych w Holandii lub Belgii.

Szpital jest podmiotem leczniczym, który świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym i poprzednim roku podatkowym łączna wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju przekroczyła kwotę 50.000 zł.

Szpital nabywa zarówno towary i usługi służące do świadczenia usług zwolnionych, jak i towary i usługi służące do działalności mieszanej oraz działalności opodatkowanej. Jednym z kontrahentów Szpitala jest zagraniczna spółka, która sprzedaje towar Szpitalowi, opodatkowując go podatkiem VAT wg właściwej stawki krajowej. Towary są dostarczane z magazynów zlokalizowanych w Holandii i Belgii.

W związku z tym, Szpital zwrócił się do Spółki z prośbą o wyjaśnienia dotyczące rozliczania podatku VAT i zadał pytanie: "Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego dostawy na rzecz (…) Szpitala (…) z magazynu zlokalizowanego w Holandii lub Belgii powinny być rozpoznane po stronie Szpitala jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy jest to krajowa dostawa towarów na terytorium Polski?"

Dostawa krajową na terytorium Polski

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku transakcji łańcuchowych, w których towar jest przemieszczany tylko pomiędzy dwoma podmiotami, wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie. W przypadku towarów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

W przypadku opisanej dostawy towarów z magazynów w Holandii lub Belgii do Szpitala, towar transportowany jest bezpośrednio z magazynu do Szpitala na terytorium Polski. Z tego wynika, że na Spółce ciąży obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a sprzedaż do Szpitala stanowi dostawę krajową na terytorium Polski.

"W konsekwencji dostawy towarów dokonane przez Spółkę z siedzibą w (…) na Państwa rzecz stanowią czynność opodatkowaną na terytorium kraju, tj. dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

W opisanej interpretacji organ stwierdził, że dostawy towarów na rzecz Szpitala z magazynów zlokalizowanych w Holandii lub Belgii powinny być rozpoznane jako dostawy krajowe na terytorium Polski, co jest zgodne ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.30.2023.2.JO