Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania usług pośrednictwa komercyjnego. Organ podatkowy potwierdził, że takie usługi mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%.

Usługi pośrednictwa komercyjnego a ryczałt 8,5%

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, świadczy usługi w ramach kodu PKD 70.22.Z - "pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". Zmieniając zakres świadczonych usług, podpisał z klientem umowę, zgodnie z którą będzie świadczył usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń. Wnioskodawca jest zdania, że jego działalność kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym, zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jego działalność może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%.

Wnioskodawca opodatkowany stawką 8,5% ryczałtu

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy. W odpowiedzi na złożony wniosek organ podatkowy uznał, że przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej mogą być opodatkowane stawką w wysokości 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Organ administracji skarbowej przyjął stanowisko, że w przypadku braku konkretnie określonej stawki ryczałtu dla danej działalności, obowiązuje stawka ogólna.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.141.2023.2.LS