Dyrektor KIS potwierdził, że OSP nie przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług związanych z zakupem hełmu strażackiego, butów specjalnych, ubrań koszarowych, radiotelefonu przenośnego, sprzętu do oświetlenia terenu akcji ratowniczej oraz pilarki ratowniczej, ponieważ zakup nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.

Plan zakupu sprzętów

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) planuje zakupić różne sprzęty i wyposażenie, w tym hełmy strażackie, ubrania koszarowe, buty specjalne, radiotelefon przenośny, sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej oraz pilarkę ratowniczą. OSP zamierza wystąpić o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w celu pokrycia części kosztów zakupu. Całkowity koszt zakupu wynosi 26 550 zł, z czego 25 000 zł ma pochodzić z dofinansowania WFOŚiGW, a 1550 zł z własnych środków OSP. OSP zamierza być jedynym właścicielem i użytkownikiem zakupionego sprzętu. Zakupy te mają służyć realizacji nieodpłatnej działalności statutowej OSP, takiej jak udział w akcjach ratowniczych i ochrona środowiska przed pożarami i klęskami żywiołowymi. OSP jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z tym, w sprawie zostało zadane pytanie: Czy Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z planowanym zakupem hełmu strażackiego, ubrań koszarowych, butów specjalnych, radiotelefonu przenośnego, sprzętu do oświetlenia terenu akcji ratowniczej oraz pilarki ratowniczej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

Brak prawa do odliczenia podatku

Według Dyrektora KIS, OSP nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanych z zakupem hełmu strażackiego, butów specjalnych, ubrań koszarowych, radiotelefonu przenośnego, sprzętu do oświetlenia terenu akcji ratowniczej oraz pilarki ratowniczej.

Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego wymagają, aby zakupy były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym przypadku, zakupy te nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej, a jedynie do realizacji nieodpłatnej działalności statutowej OSP. Dlatego też, OSP nie będzie miało prawa do odliczenia podatku od tych zakupów.

"Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ zakupiony sprzęt, nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu przeznaczonego do udziału w akcjach ratowniczych. Tym samym, nie będzie przysługiwało Państwu z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanych z zakupem hełmu strażackiego, butów specjalnych, ubrań koszarowych, radiotelefonu przenośnego, sprzętu do oświetlenia terenu akcji ratowniczej oraz pilarki ratowniczej. Dla OSP oznacza to, że nie będzie mogła odliczyć podatku od tych zakupów, co może wpłynąć na koszty jej działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.94.2023.1.JM