Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że dochód z uprawy roślin ozdobnych w tunelach czasowo ogrzewanych będzie stanowił dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uprawa roślin a opodatkowanie

Wnioskodawcą jest osobą fizyczną mająca miejsce zamieszkania w Polsce i podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zainteresowany jest również podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Od czerwca 2004 r. wnioskodawca prowadzi wraz z żoną wspólne gospodarstwo rolne zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, na nieruchomościach, będących ich własnością. Głównym przedmiotem działalności zainteresowanego jest uprawa roślin ozdobnych. Działalność rolnicza prowadzona jest na gruncie podatku PIT i klasyfikowana jest jako działy specjalne produkcji rolnej. Wnioskodawca rozlicza podatek PIT od dochodów uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych. Zmieniające się warunki rynkowe spowodowały planowaną rezygnację z ogrzewania części tuneli foliowych w celu obniżenia kosztów. Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy uprawa roślin w nieogrzewanych tunelach foliowych, które posiadają ogrzewanie techniczne, będzie zaliczana do działalności rolniczej, czy też do działów specjalnych produkcji rolniczej, a dochód z tej działalności będzie ustalany zgodnie z art. 24 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa KIS stwierdził, że skoro wnioskodawca ma zamiar używać ogrzewanych tuneli foliowych, w których ogrzewanie będzie włączane czasowo zimą, do uprawy roślin odpornych na mróz, to dochód z prowadzonej w nich działalności w zakresie produkcji roślin będzie stanowił dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym dochód w tym zakresie będzie ustalany zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 i ust. 4a tej ustawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.99.2023.3.MJ