Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą umowy przeniesienia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Organ wyjaśnia, że taka umowa generuje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Umowa przeniesienia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu

Podatniczka oraz jej partner, w 2014 roku zakupili nieruchomość jako współwłaściciele za kwotę 55.000 zł. Następnie, nieruchomość została zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego, który zaciągnęła podatniczka wraz z partnerem na potrzeby budowy domu jednorodzinnego. Nie została zawarta pisemna umowa regulująca sposób rozliczenia kredytu.

W 2019 roku podatniczka zawarła umowę z partnerem, na mocy której zobowiązała się przenieść na niego swoją połowę udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu wynikającego z kredytu hipotecznego. Akt notarialny przenoszący udział na partnera został sporządzony, a wartość rynkowa nieruchomości została określona na 350.000 zł. Bank wyraził zgodę na te zmiany.

Czy przedstawiona w stanie faktycznym umowa przeniesienia udziału 1/2 w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu wynikającego z umowy kredytowej po Pani stronie stanowi odpłatne zbycie udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. i skutkuje obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 wskazanej ustawy? Wnioskodawczyni uważała, że przeniesienie udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stanowisko KIS

Według interpretacji podatkowej KIS, przeniesienie udziału w nieruchomości z jednoczesnym przejęciem obciążeń kredytowych stanowi formę odpłatnego zbycia i w przedmiotowym stanie faktycznym zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Dlatego też w przedstawionej sytuacji wyczerpano dyspozycję art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskany dochód podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.106.2023.1.KP