Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził brak możliwości zastosowania zaniechania poboru podatku w stosunku do umorzonej kwoty wierzytelności z tytułu zaciągnięcia pożyczki hipotecznej waloryzowanej kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Pożyczka hipoteczna waloryzowana kursem CHF

Wnioskodawca, w 2007 roku, zawarł z bankiem umowę pożyczki hipotecznej dla osób fizycznych waloryzowaną kursem CHF. Kwota pożyczki wynosiła 40 000 zł, a w walucie waloryzacji - 17 765,14 CHF. Pożyczka została zabezpieczona m.in. hipoteką kaucyjną na nieruchomości. Środki z pożyczki zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup okien w innym banku oraz na inne cele mieszkaniowe. W roku 2023 bank wystawił informację PIT-11, gdzie w sekcji F wskazał kwotę 27 782,80 zł, jako przychód do opodatkowania z tytułu zawartej ugody. Wnioskodawca był przekonany, że spełnił kryteria określone w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 11 marca 2022 roku i że umorzona pożyczka hipoteczna korzysta z zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu, wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy pożyczka hipoteczna waloryzowana kursem CHF, zaciągnięta na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na dalsze wydatki mieszkaniowe, spełnia kryteria §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Organ nie zgodził się z wnioskodawcą

Dyrektor KIS wskazał, że z rozporządzenia Ministra Finansów wynika, że dotyczy ono wyłącznie kredytu hipotecznego. Zaznaczył, że kredyt i pożyczka to dwie odrębne instytucje prawne. Kredyt został uregulowany przepisami ustawy o Prawie bankowym, natomiast pożyczka - Kodeksem cywilnym. Dlatego pożyczki hipotecznej, którą wnioskodawca zaciągnął, nie można utożsamiać z kredytem hipotecznym, o którym mowa w ww. rozporządzeniu.

W konsekwencji, organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym umorzenie kwoty wierzytelności z tytułu zaciągnięcia pożyczki hipotecznej waloryzowanej kursem CHF podlega zaniechaniu poboru podatku dochodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe z uwagi na to, że w ww. rozporządzeniu pożyczka hipoteczna nie została przez ustawodawcę uwzględniona.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.121.2023.1.KC