Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów, w ramach "ulgi podatkowej na zabytki" nabywca ma prawo do odliczenia 50% kosztów prac budowlanych oraz zakupu materiałów związanych z przebudową domu jednorodzinnego wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Prace remontowe a ulga na zabytki

Wnioskodawca w styczniu 2021 r. zakupił nieruchomość, na którą składa się dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej. Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W związku ze złym stanem technicznym zainteresowany postanowił przeprowadzić na nieruchomości prace remontowe. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prace rozpoczęły się w lipcu 2021 r. Wszystkie koszty zostały udokumentowane fakturami VAT. Wnioskodawca jest zdania, że zgodnie z art. 26hb ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może dokonać odliczenia 50% kosztów prac budowlanych wykonanych na podstawie zatwierdzonego pozwolenia na budowę.

Z uwagi na powyższe, wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy możliwe jest odliczenie kosztów 50% prac budowlanych uwzględnionych w zatwierdzonym projekcie przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego, a także czy możliwe jest odliczenie kosztów 50% środków poniesionych na zakup materiałów użytych do wykonania prac uwzględnionych w pozwoleniu na budowę.

Wnioskodawca może skorzystać z ulgi na zabytki

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Warunkiem powyższego jest posiadanie sporządzonych na piśmie zaleceń konserwatorskich oraz faktur za wykonane prace. Ponadto, kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% udokumentowanych wydatków. W przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, wydatki mogą być odliczone w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej, bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na oboje małżonków lub jednego z nich.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.139.2023.2.KF