Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, dotyczącą zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynków użytkowanych w działalności gospodarczej. Organ stwierdził, że sprzedaż budynku restauracji wraz z gruntem będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT, o ile od pierwszego zasiedlenia minęło co najmniej 2 lata i nie dokonano ulepszeń przekraczających 30% wartości początkowej.

Sprzedaż budynku restauracji wraz z gruntem

Osoba, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od 2001 r. do końca 2022 r., zgłosiła się z zapytaniem, dotyczącym sprzedaży budynku restauracji wraz z gruntem, który był wykorzystywany w jej działalności gospodarczej. Zapytanie dotyczyło tego, czy sprzedaż budynku restauracji wraz z gruntem wykorzystywanego w działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ustawy VAT.

Będzie zwolniona z VAT

Według Dyrektora KIS, sprzedaż budynku restauracji wraz z gruntem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jednak będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, dostawa budynków, budowli lub ich części może być zwolniona z VAT, jeżeli od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęło co najmniej 2 lata. W przypadku pytającego ta przesłanka została spełniona oraz nie było dokonywane żadne ulepszenie budynku, które zwiększałoby wartość początkową o więcej niż 30%. W związku z tym, KIS stwierdził, że sprzedaż budynku restauracji będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

"Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku, doszło do pierwszego zasiedlenia ww. budynku wykorzystywanego przez Panią do działalności gospodarczej. Jednocześnie pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną sprzedażą minie okres dłuższy niż 2 lata (okres pomiędzy oddaniem do użytkowania a planowaną dostawą budynku wykorzystywanego przez Panią w prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy dwa lata). Jednocześnie, w okresie 2 lat przed dokonaniem sprzedaży nie poniosła Pani nakładów stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej budynku. W konsekwencji przy sprzedaży budynku restauracji wykorzystywanego przez Panią w działalności gospodarczej spełnione będą warunki do objęcia przedmiotowej transakcji zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji również zbycie gruntu, na którym znajduje się budynek restauracji, korzysta ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla pytającego są takie, że sprzedaż budynku restauracji wraz z gruntem, który był wykorzystywany w jego działalności gospodarczej, będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.67.2023.1.GK