Dyrektor KIS potwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy, lekarz dentysta nie jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT. Podkreślił również, że wszystkie usługi medyczne świadczone przez wnioskodawcę - dentystę, podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Tym samym, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Praktyka lekarska dentystyczna

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach praktyki lekarskiej dentystycznej. Wnioskodawca przedstawił informacje, dotyczące zakresu swojej działalności oraz zaznaczył, że nie zarejestrował się jako podatnik VAT. Wnioskodawca nabył towary i usługi, rozliczane w ramach środków otrzymanych z dotacji unijnej. Ponadto, wskazał, że wszystkie towary i usługi nabyte ze środków z dotacji unijnej, były wykorzystywane do działalności korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT.

W tym stanie sprawy wnioskodawca zadał pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT?

Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT

Według interpretacji organu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Organ powołał się na art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u., który zwalnia od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, oraz na art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u., który zwalnia od podatku usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Z uwagi na to, że Wnioskodawca jest lekarzem dentystą i prowadzi praktykę lekarską dentystyczną, nie jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT. Tym samym, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

"Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku nie przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. W rozpatrywanym przypadku nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w związku z otrzymaną dotacją unijną, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak wskazano bowiem we wniosku wszystkie towary i usługi nabyte ze środków z dotacji unijnej były wykorzystywane do działalności korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie, że nie jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT. Zatem nie przysługuje mu również prawo do odliczenia podatku VAT. Dyrektor KIS potwierdził, że działalność Wnioskodawcy, jako lekarz dentysta, podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.153.2023.1.MC