Dyrektor KIS potwierdził, że stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT, który zostanie poniesiony w związku z realizacją projektu, z uwagi na fakt, iż nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej

Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, złożyło wniosek o interpretację w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT, który zostanie poniesiony w związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej. Projekt jest finansowany ze środków własnych i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu Stowarzyszenie planuje zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej, poprzez nasadzenie krzewów oraz utworzenie ścieżek i trawników. Zakupione zostaną domki dla owadów, tablice dydaktyczne, stoliki, ławki, tabliczki do oznaczenia roślin - wskazano w stanie faktycznym wniosku.

Wydatki związane z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, zaś mienie nabyte w związku z realizacją projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT, który poniesie w związku z realizacją projektu?

Stanowisko KIS lub MF

Według stanowiska Dyrektora KIS, Stowarzyszenie nie może odzyskać podatku VAT, ponieważ nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Dodatkowo, nabyte mienie związane z realizacją projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

"Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. Analiza powołanych przepisów oraz okoliczności sprawy prowadzi do stwierdzenia, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostaną spełnione, ponieważ - jak wskazało Państwa Stowarzyszenie - nabyte mienie związane z realizacją projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto Państwa Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Państwa Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Państwa Stowarzyszeniu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stowarzyszenie nie jest uprawnione do odzyskania podatku VAT, który zostanie poniesiony w związku z realizacją projektu. Wynika to z faktu, że wszelkie wydatki związane z projektem nie będą miały związku z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi VAT, a nabyte mienie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych tym podatkiem VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.132.2023.1.MG