Dyrektor KIS potwierdził, że stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od otrzymanych faktur potwierdzających wydatki na realizację zadania, ponieważ zadanie nie będzie generowało żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem należnym z powodu nieodpłatnego przekazania efektów zadania odbiorcom.

Zadanie polegające na produkcji filmów edukacyjnych

Stowarzyszenie, będące czynnym podatnikiem VAT, zawarło umowę z WFOŚiGW na współfinansowanie zadania, polegającego na produkcji filmów edukacyjnych promujących ekologię i turystykę w regionie. Filmy zostały wyprodukowane w języku polskim, angielskim i ukraińskim, a ich odbiorcami są uczniowie, nauczyciele i rodzice. Stowarzyszenie finansuje zadanie głównie ze środków dotacji, a także ze składek członkowskich.

W ramach realizacji zadania nabyte są usługi, które służą czynnościom zwolnionym z podatku VAT, ponieważ udostępnienie filmów jest nieodpłatne. Czy w związku z powyższym wątpliwości podlegało to, czy stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od otrzymanych faktur za wykonaną usługę dotyczącą realizacji zadania.

Stanowisko KIS/MF

W odpowiedzi na pytanie stowarzyszenia, Dyrektor KIS stwierdził, że stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zadanie nie generuje żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury dokumentujące wydatki mogą być wykorzystane do rozliczenia dotacji, jednak podatek VAT naliczony na tych fakturach stanowi jedynie koszt działalności organizacji.

"Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym, z tego tytułu nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ w uzasadnieniu swojej interpretacji.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od otrzymanych faktur związanych z realizacją zadania. Wnioski wynikające z interpretacji są takie, że stowarzyszenie powinno uwzględnić naliczony podatek VAT jako koszt realizacji zadania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.239.2023.1.KW