Dyrektor KIS potwierdził, że świadczone usługi medyczne dentystyczne, które mają na celu poprawę zdrowia pacjentów i są wykonywane są przez osoby wykonujące zawód lekarza, lekarza dentysty w rozumieniu ww. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, spełniają warunki zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Lekarz stomatolog, który prowadzi prywatną praktykę

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik przedstawił stan faktyczny, w którym opisał swoją działalność jako lekarz stomatolog, prowadzący prywatną praktykę od 2010 roku. Zarejestrował się jako podmiot leczniczy, a klinika medyczna świadczy usługi medyczne dentystyczne wyłącznie przez osobę wykonującą zawód lekarza. Usługi te obejmują opiekę medyczną dentystyczną, profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia.

W związku z tym, zostało sformułowane pytanie: Czy spełniając jednocześnie opisane wyżej przesłanki: charakter świadczonych usług medycznych-dentystycznych oraz fakt, że usługi te wykonywane są przez osoby wykonujące zawód lekarza, lekarza dentysty w rozumieniu ww. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, prawidłowo korzysta Pani ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Zwolnienie od podatku od towarów i usług

Dyrektor KIS w odpowiedzi na zapytanie potwierdził, że podatnik prawidłowo korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zdaniem organu, świadczone usługi medyczne dentystyczne, które są wykonywane przez lekarza dentystę i mają na celu poprawę i przywracanie zdrowia pacjentów, spełniają warunki zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

"Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku są spełnione przesłanki niezbędne do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, tj. przesłanka podmiotowa (odnosząca się do usługodawcy) oraz przesłanka przedmiotowa (dotycząca rodzaju świadczonych usług). (…). Tym samym w analizowanej sprawie do świadczonych przez Panią usług dentystycznych w zakresie periodontologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją znajduje zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. (…) Zatem należy uznać, że w analizowanym przypadku sprzedaż wyrobów medycznych w postaci płukanek leczniczych oraz specjalistycznych szczoteczek do czyszczenia i pielęgnacji jamy ustnej sprzedawanych przez Panią pacjentom w ramach opieki pozabiegowej korzysta ze zwolnienia od podatku jako dostawa towarów ściśle związana z usługami podstawowymi, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji organu wynika, że podatnik prawidłowo korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Z uwagi na charakter świadczonych usług medycznych dentystycznych oraz fakt, że usługi te są wykonywane przez osobę wykonującą zawód lekarza, to podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.83.2023.3.MC