Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT od kwoty podatku naliczonego i zwrotu podatku w związku z realizacją operacji, z uwagi a to, że nabywane towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT

Stowarzyszenie które nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, zwróciło się do Dyrektora KIS z zapytaniem, dotyczącym obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT.

Stowarzyszenie jest beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji związanej z poprawą efektywności funkcjonowania swojej siedziby oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego poprzez zastosowanie rozwiązań OZE. Towary i usługi zakupione w ramach operacji, udokumentowane na podstawie faktur wystawionych na Beneficjenta, nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stowarzyszenie zapytało, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT lub zwrotu różnicy podatku VAT.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Dyrektor KIS odpowiedział, że stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego oraz nie może ubiegać się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją operacji. Stanowisko organu wynika z faktu, że towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

"Dodatkowo wskazać należy, że w zakresie przedmiotowych wydatków, nie mają Państwo możliwości uzyskania zwrotu podatku również na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 80). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obarczony jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie wypełnili Państwo ww. warunków rozporządzenia, nie znajduje zastosowania zawarta w nim regulacja w zakresie zwrotu podatku." - dodatkowo wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z odpowiedzią organu, Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT ani do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją operacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.213.2023.1.AM