Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wydatki poniesione na zakup wyposażenia mające związek przyczynowo−skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą, sfinansowane z przyznanej dotacji z Urzędu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Dotacja z Funduszu Pracy a koszty uzyskania przychodu

Wnioskodawczyni, jako osoba bezrobotna otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w postaci kancelarii adwokackiej. Dotacja została udzielona na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą i część przyznanych środków przeznaczyła na zakup wyposażenia, które nie jest zaliczone do środków trwałych, ani wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki na zakup wyposażenia (tj. składniki majątkowe, które nie są zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych) mające związek przyczynowo−skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą, sfinansowane z opisanej powyżej dotacji można zakwalifikować jako koszt podatkowy (koszt uzyskania przychodu).

Środki z Funduszu Pracy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Dyrektor KIS potwierdził, że środki otrzymane przez zainteresowaną na podjęcie działalności gospodarczej, sfinansowane z Funduszu Pracy, mogą być traktowane jako koszt uzyskania przychodu w odniesieniu do wydatków na zakup wyposażenia niezaliczonego do środków trwałych.

Organ podatkowy podkreślił, że w przypadku środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, choć stanowią one przychód ze źródła działalność gospodarcza, to jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, przychód ten jest zwolniony od opodatkowania. Co więcej, zakupione za te środki składniki majątkowe, które nie są zaliczane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, mogą być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu. Dyrektor KIS swoje stanowisko wydał na podstawie analizy art. 22 i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które określają, jakie wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.211.2023.1.MBN