Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że zawarcie ugody nie powoduje realnego przyrostu majątku u wnioskodawcy. KIS stwierdziła, że ugoda jest porozumieniem między stronami, w którym każda ze stron dokonuje ustępstw w celu wyeliminowania niepewności związanej z ewentualnymi roszczeniami lub zapewnienia realizacji tych roszczeń.

Ugoda sądowa, a zapłata CIT

Wnioskodawcą jest, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, świadcząca usługi w ramach zamówień publicznych. Zamawiający nałożył na wnioskodawcę 19 not obciążeniowych, których łączna kwota wynosiła 457.850,88 zł. Zamawiający skierował powództwo do sądu o zapłatę kwoty 18 600 zł kary umownej. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, na co wnioskodawca złożył sprzeciw. Zamawiający skierował kolejne powództwa, żądając zapłaty kwoty 27 800 zł oraz 18 000 zł, na co wnioskodawca także złożył sprzeciw. Następnie strony rozpoczęły rozmowy ugodowe.

W wyniku rozmów, strony zawarły ugodę, zobowiązując wnioskodawcę do zapłaty połowy żądanej kwoty (228 925,44 zł) w ratach. Ugoda została zatwierdzona przez sąd i wykonana przez strony. Wnioskodawca składał zastrzeżenia co do zasadności tych not, a następnie strony zawarły ugody sądowe, zgodnie z którymi wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty połowy żądanej kwoty, tj. 228.925,44 zł. Ugoda miała na celu uniknięcie skomplikowanych i kosztownych postępowań sądowych oraz uchylenie niepewności co do roszczeń i uchylenie sporu między stronami.

Wnioskodawca uważa, że w kontekście zawarcia i realizacji ugody sądowej, nie powstaje przychód po jego stronie. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy w związku z treścią zawartej i wykonywanej ugody, w której strony określiły wysokość kary umownej w wysokości niższej od wartości pierwotnie zgłaszanych przez zamawiającego żądań powstanie po stronie wnioskodawcy przychód podatkowy.

KIS: ugoda sądowa nie powoduje powstania przychodu

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. W ocenie organu, zawarcie i wykonanie ugody sądowej nie powoduje powstania przychodu podatkowego dla wnioskodawcy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jednakże, zawarcie ugody nie powoduje rzeczywistego przyrostu majątku wnioskodawcy. Ugoda stanowi umowę, przez którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w celu uchylenia niepewności co do roszczeń lub zapewnienia ich wykonania lub by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

KIS uznała, że zawarcie ugody nie powoduje realnego przyrostu majątku wnioskodawcy, ponieważ nie ma zmian w rzeczywistej sferze jego majątku. Ponadto, KIS stwierdziła, że ugoda nie przenosi subiektywnych żądań drugiej strony na majątek wnioskodawcy. Według KIS, zakończenie sporu opartego na sprzecznych żądaniach, nie tworzy przychodu podatkowego, szczególnie jeśli dotyczy żądań o charakterze majątkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.101.2023.2.AND