Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że usługi polegające na udzieleniu dostępu baz danych oraz informacji nie stanowią należności licencyjnych, ani też usług niematerialnych, o których mowa w ustawie o CIT. Według oceny KIS, wnioskodawca nie jest obowiązany do pobierania i odprowadzania z tego tytułu podatku.

Dostęp do danych, a opodatkowanie

Wnioskodawcą jest spółka, która korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu uzyskania informacji o cenach instrumentów finansowych, wycenach firm, sytuacji na giełdach zagranicznych i innych danych. Dostawcy gromadzą i udostępniają te informacje, nie modyfikując ich, ani nie dostosowując do indywidualnych potrzeb kontrahentów. Wnioskodawca ma dostęp do danych za pośrednictwem udostępnionego oprogramowania i może je sortować i porównywać zgodnie z własnymi potrzebami. Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych praw autorskich ani licencji do danych. Dodatkowo, wnioskodawca posiada dwie umowy z zagranicznymi podmiotami: rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (A) i rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii (B).

Zdaniem wnioskodawcy, należności przez niego wypłacane z tytułu zakupu usług polegających na udzieleniu dostępu bazy danych oraz informacji, nie stanowią należności licencyjnych, ani też usług niematerialnych o których mowa w ustawie o CIT. Wnioskodawca zadał pytanie do KIS czy wypłacane należności stanowią obowiązek płatnika, zgodnie z ustawą o CIT.

KIS: dostęp do baz danych bez opodatkowania CIT

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przyznała rację wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanowiska. W ocenie KIS, zakres licencji nie mieści się w definicji należności licencyjnych w rozumieniu ustawy o CIT. Ponadto, dostęp do baz danych nie kwalifikuje się jako usługi niematerialne czy podobne usługi niematerialne, o których mowa w ustawie o CIT, ponieważ dane są dostępne dla każdego użytkownika i dostawca nie dostarcza indywidualizowanych rekomendacji ani analiz.

KIS stwierdziła, że bazy danych nie posiadają charakteru twórczego i opierają się na gromadzeniu oraz udostępnianiu informacji poprzez opracowane w tym celu oprogramowanie. KIS oceniła, że wnioskodawca wykorzystuje te dane do bieżącej działalności i analizy ryzyka. Dostarczane informacje nie są modyfikowane ani dostosowywane do indywidualnych potrzeb, a każdy podmiot korzystający z danych otrzymuje dostęp na podobnych zasadach. Ponadto, według KIS wnioskodawca uzyskuje jedynie dostęp do danych, nie posiada natomiast prawa do modyfikacji, sporządzania kopii czy dystrybucji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.126.2023.1.BS