Krajowa Informacji Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania przychodów z sprzedaży książek i reklam internetowych. KIS stwierdziła, że podatnik może opodatkować te przychody ryczałtem według preferencyjnych stawek. Interpretacja ta ma zastosowanie do podobnych przypadków działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie przychodów ryczałtem według preferencyjnych stawek

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaje własne książki w formie papierowej za pośrednictwem swojej strony internetowej. Dodatkowo, oferuje również usługi sprzedaży miejsca na swojej stronie w Internecie dla reklam zewnętrznych lokując tam tzw. linki afiliacyjne do zewnętrznych produktów i usług. Podatnik zwrócił się do KIS z pytaniem dotyczącym opodatkowania tych przychodów ryczałtem. Wnioskodawca jest zdania, że przychód uzyskany ze sprzedaży stworzonej przez niego książki podlega opodatkowaniu ryczałtem według stawki 5,5%, uznając swoją działalność za wytwórczą. Natomiast przychód z tytułu sprzedaży miejsca reklamowego na stronie internetowej powinien być opodatkowany stawką 8,5%.

Stanowisko KIS

KIS stwierdziła, że przychód uzyskiwany ze sprzedaży własnej książki w formie papierowej może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5% jako przychód z działalności wytwórczej. KIS powołała się na art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KIS stwierdziła jednocześnie, że przychód uzyskiwany ze sprzedaży miejsca na cele reklamowe w Internecie może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% jako przychód ze świadczenia usług mieszczących się w PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych oraz PKWiU 63.11.20 Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie. KIS powołała się na art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podsumowanie

Zgodnie z przedstawioną interpretacją KIS, podatnik może opodatkować przychody ze sprzedaży własnych książek oraz sprzedaży miejsca na cele reklamowe w internecie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według odpowiednich stawek.

Dla podatnika oznacza to, że może korzystać z preferencyjnych stawek podatkowych i łatwiej rozliczać swoje przychody. Warto zaznaczyć, że obowiązkiem wnioskodawcy jest prowadzenie ewidencji w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.182.2023.1.AW