Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że przyznana żołnierzowi zapomoga w związku z długotrwałą, nieuleczalną i przewlekłą chorobą jego żony, może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego.

Zapomoga a PIT

Wnioskodawca jest żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową w Orkiestrze Wojskowej. Z racji poważnej choroby żony, małżeństwo zmaga się z licznymi wydatkami związanymi z jej leczeniem. Zainteresowany otrzymał zapomogę z funduszu Ministerstwa Obrony Narodowej z powodu długotrwałej choroby żony, która cierpi na achalazję wpustu typu II. Wniosek zawierał informację o kosztach związanych z leczeniem żony, takich jak wizyty lekarskie, leki, oraz operację rogówki. Zapomoga wynosiła 6.000 zł. Z przyznanej sumy został pobrany podatek dochodowy w wysokości 720 zł, co wywołało wątpliwości małżeństwa, co do słuszności tej decyzji. Wnioskodawca jest zdania, że przyznaną zapomogę można było zwolnić z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. Ponadto, bazując na przepisach ww. ustawy oraz interpretacji Dyrektora KIS z 2019 r., wnioskodawca twierdzi, że chorobę żony można uznać za długotrwałą i tym samym zapomoga powinna być zwolniona z podatku.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w jego sytuacji podatek dochodowy został należnie pobrany, czy też przyznana zapomoga mogłaby podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

Zapomoga zwolniona z PIT

Dyrektor KIS, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz argumentacji wnioskodawcy, podzielił jego stanowisko. Wskazał, że zapomogi otrzymane w związku z długotrwałą chorobą członka rodziny, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy, mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Choroba żony jest długotrwała, nieuleczalna i przewlekła, w związku z tym spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania przewidziane w przepisach. Z uwagi na powyższe, od zapomogi nie powinien być pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.305.2023.2.MR