Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że waluta wirtualna nie stanowi zagranicznego środka płatniczego, co skutkuje tym, że fundacja rodzinna nie będzie mogła skorzystać z preferencji podatkowej - zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprzedaż walut wirtualnych, a preferencja podatkowa

Wnioskodawcą jest klient, będący właścicielem fundacji rodzinnej. Planuje kupno i sprzedaż walut wirtualnych (kryptowalut) w celu powiększenia majątku fundacji. Wnioskodawca uważa, że poprzez utworzenie fundacji rodzinnej będzie miał możliwość wykorzystania specjalnego przywileju podatkowego, który polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla samej fundacji. Pozwoli to na reinwestowanie środków bez konieczności opłacania podatku, aż do momentu wypłaty tych środków na rzecz osoby, która jest beneficjentem fundacji. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS w celu upewnienia się w zakresie prawidłowości przyjętego stanowiska.

KIS: działalność fundacji rodzinnej nie obejmuje kryptowalut

Według oceny KIS, stanowisko przyjęte przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. KIS uznała, że fundacja rodzinna nie może korzystać z preferencji podatkowej i reinwestować związanych z tym transakcji walutą wirtualną, zgodnie z prawem podatkowym. KIS stwierdziła, że obrót walutą wirtualną (kryptowalutami) wykracza poza zakres dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, jak określono w ustawie o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna może m.in. nabywać i zbywać papiery wartościowe oraz instrumenty pochodne, lecz waluty wirtualne nie kwalifikują się jako papiery wartościowe ani instrumenty pochodne, na które ustawodawca pozwala w zakresie działalności fundacji rodzinnej.

KIS uznała, że definicja waluty wirtualnej, która wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie obejmuje waluty wirtualnej jako instrumentu finansowego, który jest zdefiniowany w innych przepisach prawa finansowego.

Reasumując, KIS stwierdziła, że transakcje związane z walutami wirtualnymi nie podlegają preferencyjnemu traktowaniu w zakresie CIT i nie mogą być uznane za dozwoloną działalność gospodarczą w ramach fundacji rodzinnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS