Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że opiekun prawny osoby dorosłej, ubezwłasnowolnionej całkowicie nie może dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego z podopiecznym (małżonkiem).

Rozliczenia opiekuna prawnego i osoby podopiecznej

Wnioskodawca jest opiekunem prawnym swojej żony, która jest niepełnosprawna i wymaga długotrwałej opieki. Para ma 45-letni staż małżeński i mieszka razem we wspólnym gospodarstwie domowym. Żona ma orzeczoną grupę inwalidzką - stopień niepełnosprawności znaczny oraz otrzymuje dodatek opiekuńczy. Jej roczny przychód wynosi około 20 tys. zł, a jej emerytura nie pozwala na wykorzystanie ulg podatkowych. Zainteresowany uważa, że może rozliczyć dochody za 2022 r. wspólnie z żoną, aby móc wykorzystać przyznane ulgi dla żony zgodnie z wolą ustawodawcy oraz obowiązkiem opiekuna prawnego. Ponadto, wskazał, że jego zdaniem art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pkt 4c i pkt 4d umożliwia wspólne rozliczenia opiekuna prawnego i osoby podopiecznej.

W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie może dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego.

Brak podstaw do wspólnego rozliczenia z osobą ubezwłasnowolnioną

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Opiekun prawny osoby dorosłej, ubezwłasnowolnionej całkowicie nie ma prawa do wspólnego rozliczenia podatkowego z podopiecznym. Organ podatkowyodniósł się do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z którym, rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Tym samym, ubezwłasnowolnienie żony wnioskodawcy w połowie 2022 r. spowodowało, że nie został spełniony jeden z kluczowych warunków uprawniających do wspólnego opodatkowania małżonków tj., pozostawanie we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy.

Dodatkowo organ podatkowy odniósł się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami, preferencyjne rozliczenie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, a nie małżonków, w których jedna ze stron jest osobą ubezwłasnowolnioną i niepełnosprawną.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.194.2023.2.KP