Stowarzyszenie non-profit nie może odzyskać naliczonego podatku VAT - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Organ stwierdził, że organizacja nie ma prawa do odliczenia tego podatku od faktur zakupu, ponieważ nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Organizacja non-profit

Stowarzyszenie złożyło zapytanie do Dyrektora KIS, dotyczące możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, niezarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej organizuje przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne i sportowe, a także działa na rzecz rozwoju infrastruktury gminy i upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. Stowarzyszenie ubiegało się o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

W związku z tym, zapytanie we wniosku brzmiało: Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?

Brak możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT

Dyrektor KIS odpowiedział na zapytanie Stowarzyszenia, że nie ma możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

Stowarzyszenie, jako organizacja non-profit niezarejestrowana jako podatnik VAT, nie jest uprawnione do odliczenia podatku VAT od zapłaconych faktur. Ponadto, nabywane przez Stowarzyszenie towary i usługi w ramach jego działalności statutowej nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

"Zatem z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy, w związku z art. 88 ust. 4 ustawy, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (…). Tym samym, z tego tytułu nie będzie przysługiwało Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją organu, Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu. Wynika to z faktu, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nabywane przez nie towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym, Stowarzyszenie nie może skorzystać z odliczenia podatku VAT i powinno uwzględnić ten koszt w swoim budżecie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.363.2023.1.AA