Dyrektor KIS potwierdził możliwość stosowania szczególnej procedury, tj. VAT marży, w zakresie dostawy towarów używanych i ustalenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży telefonów komórkowych zakupionych od osób fizycznych

VAT marża przy sprzedaży

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka zajmuje się sprzedażą detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego, w tym skupem i sprzedażą używanych telefonów komórkowych. W momencie zakupu telefonów od osób fizycznych, telefony mogą, ale nie muszą posiadać oryginalnego pudełka. Wnioskodawca sprzedaje je jako towary używane, ustalając podstawę opodatkowania na podstawie przepisu art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, czyli jako marżę, stanowiącą różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy Wnioskodawca postępuje słusznie sprzedając zakupione telefony komórkowe od osób fizycznych z zastosowaniem szczególnej procedury w zakresie towarów używanych i ustalając podstawę opodatkowania na podstawie przepisu art. 120 ust 4 ustawy o VAT - tj. uznając, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku?

Stanowisko KIS lub MF

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Spółka postępuje słusznie, stosując szczególną procedurę opodatkowania przy sprzedaży używanych telefonów komórkowych. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża, czyli różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Ta szczególna procedura opodatkowania marżą dotyczy jedynie dostawy towarów używanych i jest możliwa do zastosowania w przypadku nabywania tych towarów od określonych podmiotów.

"Przedstawione okoliczności stanu faktycznego wskazują, że nabywane przez Spółkę telefony komórkowe spełniają definicję towarów używanych, zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Telefony stanowią bowiem materialne dobra ruchome, a skoro są następnie sprzedawane, to nadają się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie. Ponadto te telefony są nabywane przez Spółkę od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli podmiotów, które nie są podatnikami, wskazanych w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy. Zatem Spółka, dokonując dostawy towarów używanych (używanych telefonów komórkowych) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mogła określić podstawę opodatkowania zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy (jako marżę stanowiącą różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku)." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca został poinformowany, że postępuje prawidłowo, stosując szczególną procedurę opodatkowania przy sprzedaży używanych telefonów komórkowych. W opisanych przez niego okolicznościach, gdzie telefony są nabywane od osób fizycznych i sprzedawane jako towary używane, podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża, czyli różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Ta interpretacja wynika z przepisów art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.72.2023.1.MAZ