Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Inwestycji, polegającej na budowie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej.

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Wnioskodawcą jest Gmina, która zbudowała infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową na swoim terenie. Gmina planuje przekazać tę infrastrukturę Spółce, która będzie świadczyć usługi dostarczania wody i odbioru ścieków mieszkańcom Gminy.

W związku z tym, we wniosku zostało sformułowane pytanie: Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę przedmiotowej infrastruktury zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

Umowa nie podlega opodatkowaniu VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że umowa między Gminą a Spółką, dotycząca nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, nie podlega opodatkowaniu VAT. Organ powołał się na art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej przez Gminę. Organ stwierdził, że infrastruktura została zbudowana przez Gminę w celu realizacji jej celów statutowych, a nie w celu prowadzenia opodatkowanych czynności VAT. Z tego powodu, umowa nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług opodatkowanych VAT.

"Zatem, towary i usługi nabywane w związku z realizacją tej Inwestycji nie są związane z wykonywaniem przez Państwa czynności opodatkowanych.W konsekwencji nie jest spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji Inwestycji pn. "(...)"." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że umowa między Gminą a Spółką, dotycząca nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, nie podlega opodatkowaniu VAT. Dla Wnioskodawcy oznacza to, że nie musi naliczać VAT od tej umowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.253.2023.1.APR