Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził brak obowiązku odprowadzenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania przez podatnika środków trwałych przedsiębiorstwa na jego cele osobiste.

Przekazanie środków trwałych przedsiębiorstwa na cele osobiste

Podatnik, który jest właścicielem firmy oraz współwłaścicielem spółki jawnej, złożył zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie przekazania środków trwałych przedsiębiorstwa na cele osobiste.

Podatnik zamierza zlikwidować swoją pierwszą firmę i skoncentrować się na działalności drugiej spółki. Środki trwałe, które podatnik chce przekazać na swoje cele osobiste, to droga dojazdowa, plac i garaż. Droga dojazdowa została oddana do użytku 31.10.2011 r., garaż natomiast 31.12.2011 r. Obie te budowle zostały wpisane do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca zadał pytanie: Czy po przekazaniu ww. środków trwałych na cele osobiste, będzie obowiązek odprowadzenia podatku VAT?

Podatnik twierdzi, że nie będzie musiał odprowadzać podatku VAT z tytułu przekazania tych środków, powołując się na art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT, który zwalnia dostawę budynków, budowli lub ich części, jeśli jest ona dokonywana po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia.

Stanowisko KIS/MF

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor KIS potwierdził, że po przekazaniu wymienionych środków trwałych na cele osobiste, podatnik nie będzie musiał odprowadzać podatku VAT. Organ powołał się na art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT, który stanowi, że dostawa budynków, budowli lub ich części podlega zwolnieniu z VAT, jeśli jest ona dokonywana po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia. Ponieważ od momentu pierwszego zajęcia (używania) do planowanego przekazania środków na cele osobiste minęły już 2 lata, przekazanie tych środków nie podlega opodatkowaniu VAT.

"Analizując powyższe informacje w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia należy stwierdzić, że planowana dostawa drogi dojazdowej i placu oraz garażu stanowiących budowle oraz budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będzie następowała w ramach pierwszego zasiedlenia. Do pierwszego zajęcia (używania) budynku i budowli doszło już wcześniej a w dacie dokonania ich dostawy (wycofanie ww. obiektów ze środków trwałych podatnika na cele osobiste) upłynie okres dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia. Ponadto z treści wniosku wynika, że w odniesieniu do wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem przekazania na cele osobiste nie ponosił Pan żadnych wydatków na ich ulepszenie. Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa ww. budynku oraz budowli spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, podatnik nie będzie musiał odprowadzać podatku VAT z tytułu przekazania drogi dojazdowej, placu i garażu na cele osobiste. Przekazanie tych środków trwałych nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego. Dla podatnika oznacza to brak dodatkowych kosztów związanych z podatkiem VAT oraz możliwość swobodnego wykorzystania tych środków na cele osobiste.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.228.2023.2.MN