Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że samochód przystosowany do celów transportu medycznego nie może zostać uznany za pojazd specjalny w rozumieniu art. 5a pkt 19a lit. c ustawy o PIT i tym samym zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych opłat leasingowych, których suma przekroczy kwotę 150 000 zł, nie będzie możliwe.

Pojazd specjalny a koszty uzyskania przychodów

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu medycznego. Zawarł on umowę leasingu operacyjnego na samochód specjalny ambulans. Cena zakupu pojazdu wynosi 310 000 zł netto (381 300 zł brutto). Samochód zostanie wyposażony w elementy specjalistycznego wyposażenia medycznego oraz sygnalizację uprzywilejowaną. Pojazd zostanie poddany dodatkowemu badaniu technicznemu i na podstawie zaświadczenia wystawionego przez firmę dokonującą przeróbek zostanie zarejestrowany jako "pojazd specjalny", pojazd "bazowy" przed przeróbką był samochodem ciężarowym. Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku, gdy po przebudowie przedmiotowego samochodu zostanie on zarejestrowany jako pojazd specjalny, to przysługiwać będzie mu prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wszystkich opłat leasingowych, poniesionych w ramach zawartej umowy leasingu, pomimo, że ich suma przekracza wartość 150 000 zł, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT, z uwagi na to, że samochód ten przed przeróbkami był samochodem ciężarowym, zaś po dokonaniu przeróbek, jako pojazd specjalny tym bardziej nie będzie samochodem osobowym w rozumieniu art. 5a pkt. 19 a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy po przeprowadzeniu przeróbki i montażu wyposażenia umożliwiającego wykorzystanie samochodu, jako ambulans transportowy, a także po zarejestrowaniu go jako pojazd specjalny na podstawie badań i zaświadczenia od profesjonalnej firmy, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie opłaty leasingowe przekraczające 150 000 zł.

Wnioskodawca zobowiązany do stosowania limitu 150 000 zł

Organ podatkowy uznał, że pojazd, o którym mowa we wniosku, będzie uznany za samochód osobowy, zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazał wnioskodawca samochód specjalny. Dyrektor KIS stwierdził, że skoro wskazany we wniosku pojazd jest samochodem osobowym, to wnioskodawca będzie zobowiązany do stosowania limitu 150 000 zł, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe, stanowisko wnioskodawcy, że przysługuje mu prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wszystkich opłat leasingowych, pomimo przekroczenia wartości 150 000 zł, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niezgodne z interpretacją przepisów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.186.2023.2.JS