Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wnioskodawca może korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 10% w przypadku wypłat należności licencyjnych licencjodawcy.

Należności licencyjne, a preferencyjna stawka podatkowa

Wnioskodawcą jest polska spółka akcyjna, która nawiązała współpracę z chińską spółką, która jest wiodącym producentem samochodów na świecie. Spółka zawarła umowę licencyjną z licencjodawcą dotyczącą udostępnienia technologii samochodowej. Umowa umożliwia spółce korzystanie z praw własności intelektualnej licencjodawcy oraz wytwarzanie, sprzedaż i udostępnianie samochodów opartych na tych prawach. W ramach uzyskanej licencji, spółka ma prawo korzystać z praw własności intelektualnej i wytwarzać, sprzedawać oraz obsługiwać produkty oparte na tej technologii. W zamian za korzystanie z technologii, spółka jest zobowiązana do płacenia należności licencyjnych.

Spółka zapłaciła pierwszą transzę należności licencyjnych i potrąciła zryczałtowany podatek dochodowy od tego wynagrodzenia. Wnioskodawca podkreśla, że ostatecznym właścicielem należności licencyjnych jest licencjodawca, a spółka spełnia warunki umożliwiające zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto, spółka dokładnie dokumentuje transakcje i zachowuje należytą staranność w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS w celu uzyskania potwierdzenia od organu podatkowego, czy spełnione są warunki do zastosowania preferencyjnej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10%. Wnioskodawca uważa, że spółka działając jako płatnik jest uprawniona, w odniesieniu do wypłaconej w grudniu 2022 r. transzy należności licencyjnych, do zastosowania preferencyjnej stawki podatku u źródła.

KIS: należności licencyjne objęte stawką 10%

Według oceny KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. KIS stwierdziła, że zgodnie z regulacjami ustawy o CIT oraz zapisami umowy polsko-chińskiej należności licencyjne stanowiące opłaty za prawa własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. KIS stwierdziła, że w świetle postanowień umowy polsko-chińskiej, maksymalna stawka podatku u źródła nie może przekroczyć 10% brutto należności licencyjnych.

KIS podkreśliła, że należności licencyjne mogą być opodatkowane w Polsce stawką do 10% brutto. Organ podatkowy uznał, że preferencyjna stawka podatku u źródła w wysokości 10% jest właściwa w odniesieniu do należności licencyjnych, co pozwala na zastosowanie korzystnej stawki opodatkowania w Polsce. KIS potwierdziła zgodność swoich działań z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.140.2023.2.JC