Dyrektor KIS potwierdził, że mały podatnik VAT, rozliczający się metodą kasową, może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury zakupu samochodu ciężarowego w wartości 80% VAT. Może to być w momencie zapłaty tej wartości przez firmę leasingową bezpośrednio na rachunek bankowy osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT i sprzedaje samochód ciężarowy za pośrednictwem firmy leasingowej.

Mały podatnik VAT, który zakupił samochód ciężarowy

Spółka posiada status małego podatnika VAT i rozlicza się metodą kasową. Zakupiła samochód ciężarowy od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Zakup został dokonany za pomocą przelewów z własnych środków oraz pożyczki udzielonej przez firmę leasingową, która pokryła 80% wartości faktury zakupu samochodu. Sprzedający samochód otrzymał pełną kwotę VAT z faktury, a spłata pożyczki odbywa się w kolejnych 24 ratach.

Samochód ciężarowy będzie służył Spółce wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W tym stanie sprawy, Spółka zadała pytanie: Czy jako mały podatnik VAT rozliczający się metodą kasową mogą Państwo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury zakupu samochodu ciężarowego w wartości 80% VAT (odliczenie proporcjonalnej wartości VAT przypadającej na 80% wartości brutto zapłaty), w momencie zapłaty tej wartości przez firmę leasingową bezpośrednio na rachunek bankowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącą czynnym podatnikiem VAT, sprzedającej samochód ciężarowy?

Stanowisko KIS/MF

Według interpretacji Dyrektora KIS, mały podatnik VAT rozliczający się metodą kasową ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o proporcjonalną wartość VAT przypadającą na 80% wartości brutto zapłaty za zakup samochodu ciężarowego. Oznacza to, że podatnik może odliczyć część podatku naliczonego w momencie zapłaty tej wartości przez firmę leasingową na rachunek bankowy sprzedającego samochód.

"Dokonując analizy stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów spełniają Państwo warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu ciężarowego w wysokości przypadającej na zapłatę 80% wartości brutto faktury dokonanej przez pożyczkodawcę. Jesteście Państwo czynnym podatnikiem podatku VAT, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego otrzymaliście Państwo fakturę z wykazanym podatkiem VAT oraz nabyty samochód ciężarowy służy wyłącznie do wykonywania przez Państwa czynności opodatkowanych. Odliczenia podatku VAT przypadającego na wartość opłaconą przez pożyczkodawcę mogą Państwo dokonać, zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym została uregulowana wynikająca z tego tytułu należność tj. w rozliczeniu za kwartał, w którym pożyczkodawca, w Państwa imieniu, przelał środki pieniężne na rzecz sprzedawcy. Tym samym bez znaczenia w sprawie jest, że część środków pieniężnych na zakupiony przez Państwa samochód ciężarowy pochodzi z pożyczki udzielonej Państwu przez inny podmiot." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z tej interpretacji, że Wnioskodawca może odliczyć proporcjonalną wartość VAT przypadającą na 80% wartości brutto faktury zakupu samochodu ciężarowego. Jest to korzystne dla podatnika, ponieważ zmniejsza wysokość podatku należnego do zapłacenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.129.2023.3.PRM