Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawcy - podmiotowi leczniczemu, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który polegał na modernizacji budynku.

Projekt modernizacji energetycznej budynku

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, który prowadzi przychodnię zdrowia i otrzymał dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego modernizacji energetycznej budynku. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Zdaniem podmiotu, nie może on odliczyć podatku VAT naliczonego, ponieważ w swojej działalności prowadzi jedynie sprzedaż zwolnioną z podatku VAT. Z tego powodu VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W celu potwierdzenia swojego stanowiska, Wnioskodawca skierował pytanie do Dyrektora KIS: Czy (…) Ośrodkowi Zdrowia w (…) przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w opisanym powyżej projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej?

Stanowisko KIS lub MF

Organ stwierdził, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługuje to prawo, ponieważ nie spełnia on podstawowej przesłanki, czyli związku zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

"Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - wszystkie towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu są wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania, nie służą więc do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak bowiem Państwo wskazali nie prowadzą Państwo sprzedaży opodatkowanej w zakresie usług medycznych. Mając zatem na uwadze uregulowania wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy,nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu pt.: "(…)". Tym samym nie mają Państwo prawa do zwrotu różnicy podatku VAT, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Wnioskodawca powinien zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.271.2023.1.PS