Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą, nie jest czynnym podatnikiem VAT oraz korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabycia związanego z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacja przy działalności gospodarczej

Podatnik, który prowadzi pracownię protetyki dentystycznej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, złożył zapytanie do Dyrektora KIS, dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabycia związanego z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja została przyzna na działalność związaną wyłącznie z produkcją urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (czyli protetyka) oraz finansuje w 80% zakupu środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zawodu protetyka. Są to maszyny i urządzenia protetyczne oraz zabudowa meblowa recepcji, gipsowni i dwóch pracowni: metalu i akrylu, porcelany - wskazał wnioskodawca.

Podatnik korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dodatkowo, jego przychody nie przekroczyły limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT, ani w odniesieniu do całego roku podatkowego, ani w okresie, do którego należałoby zastosować proporcję.

W związku z tym, we wniosku zostało sformułowane pytanie: Czy prowadząc działalność gospodarczą opisaną w opisie zdarzenia przyszłego oraz nie będąc czynnym podatnikiem VAT ma Pani jakąkolwiek możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabyć związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w opisie stanu faktycznego wniosku?

Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT

W odpowiedzi na zapytanie podatnika Dyrektor KIS poinformował, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabycia związanego z realizacją projektu.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT dotyczy wyłącznie wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną tym podatkiem. Ponieważ sprzedaż podatnika jest zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

"Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, nie będzie przysługiwało Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Jak bowiem wynika z wniosku, nie jest Pani i nie zamierza być czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi są i będą wykorzystywane przez Panią wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. (…) W zakresie przedmiotowych wydatków nie będzie miała Pani również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1008). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ w stosunku do przedmiotowej inwestycji nie będzie działała Pani jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatnik nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do nabycia związanego z realizacją projektu współfinansowanego. Wynika to z faktu, że podatnik korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.270.2023.2.DS