Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że uczelnia nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania podatnikowi (studentowi) oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji PIT-11 w związku z umożliwieniem określonej kategorii studentów odbycia kursu z języka polskiego sfinansowanego z własnych środków.

Kurs językowy sfinansowany przez uczelnię a PIT-11

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną. Uczelnia przyznaje określonej kategorii swoich studentów możliwość odbycia kursów z języka polskiego. Stypendia te są przeznaczone dla absolwentów zagranicznych szkół ponadpodstawowych. Wnioskodawca jest zdania, że nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania podatnikowi (studentowi) oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji PIT-11 w związku z umożliwieniem wspomnianej kategorii studentów odbycia kursu z języka polskiego sfinansowanego przez uczelnię. Studenci ci nie uzyskują bowiem przychodu z innych źródeł (nieodpłatnych świadczeń).

Wnioskodawca w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy uczelnia ma obowiązek do sporządzenia i przekazania podatnikowi (studentowi) oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji PIT-11 w związku z umożliwieniem studentom odbycia kursu z języka polskiego sfinansowanego przez uczelnię.

Uczelnia nie musi wystawić PIT-11 dla studentów

Organ podatkowy uznał, że uczestnictwo studentów w kursie z języka polskiego, finansowanym przez uniwersytet, może być uznane za nieodpłatną korzyść, niegenerującą opodatkowanych przychodów. Z uwagi na powyższe, Dyrektor KIS stwierdził, że uczelnia nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania podatnikowi (studentowi) oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji PIT-11 w związku z umożliwieniem wspomnianej kategorii studentów odbycia kursu z języka polskiego sfinansowanego przez uczelnię. Studenci ci nie uzyskują przychodu z innych źródeł (nieodpłatnych świadczeń).

Z uwagi na powyższe uniwersytet nie jest zobowiązany do dostarczania informacji PIT-11 w tej sprawie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDWT.4011.28.2023.1.KW