Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że objęcie Akcji Spółki holdingowej w związku z uczestnictwem w Programie motywacyjnym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Objęcie akcji spółki holdingowej

Wnioskodawca - polski rezydent podatkowy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zadał pytanie dotyczące przyszłego objęcia akcji spółki holdingowej w ramach programu motywacyjnego. Pytał, czy taka transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca opisał, że planuje skorzystać z przyznanego mu uprawnienia do objęcia akcji nowej emisji za cenę równą wartości nominalnej. Dodatkowo, w ramach programu, spółka holdingowa planuje wypłacić osobom uprawnionym nagrodę pieniężną.

Stanowisko KIS/MF:

Dyrektor KIS przyjął stanowisko, że objęcie akcji za wkład pieniężny nie generuje przychodu podatkowego, a przychód powstaje dopiero w momencie zbycia tych akcji.

"Odnosząc powyższe do sytuacji Wnioskodawcy należy wskazać, że Akcje zostaną objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład pieniężny. Zgodnie zatem z przyjętą powszechnie wykładnią art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., a także biorąc pod uwagę całokształt innych regulacji obowiązujących na gruncie u.p.d.o.f., objęcie tych Akcji nie powinno generować przychodu po jego stronie. Tego typu objęcie akcji nie mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. oraz innych regulacji u.p.d.o.f." - wskazał wnioskodawca, do czego przychylił się organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS potwierdził interpretację wnioskodawcy i stwierdził, że objęcie akcji spółki holdingowej za wkład pieniężny nie generuje przychodu podatkowego. W konsekwencji, wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tą transakcją.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.407.2023.2.MST