Dyrektor KIS potwierdził, że ryczałt za pracę zdalną nie będzie stanowił przychodu podatkowego pracowników Spółki i na Spółce nie będą spoczywały obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Ryczałt za pracę zdalną

Spółka złożyła zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie obowiązku kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wypłacanego ryczałtu za pracę zdalną. Spółka zatrudnia pracowników i dopuszcza pracę zdalną dla niektórych grup pracowników. Pracownicy wykonujący pracę zdalną otrzymują ryczałt w wysokości 3 złote brutto za każdy dzień pracy zdalnej. Wnioskodawca chciał ustalić, czy spółka jest zobligowana do kalkulacji podatku dochodowego od tej kwoty.

Świadczenia w związku z wykonywaną pracą zdalną nie stanowią przychodu

W odpowiedzi na zapytanie, Dyrektor KIS stwierdził, że ryczałt za pracę zdalną nie będzie stanowił przychodu podatkowego pracowników spółki. Organ powołał się na artykuły 672 § 4 i 672 § 5 Kodeksu pracy, które regulują kwestie związane z pracą zdalną. Zgodnie z tymi przepisami, zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do pracy zdalnej, oraz wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu za pracę zdalną, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Zatem, otrzymane przez pracownika ww. świadczenia w związku z wykonywaną pracą zdalną nie stanowią jego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, ryczałt wypłacany Państwa pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, nie będzie stanowił dla nich przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Państwu, jako płatniku, nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że ryczałt za pracę zdalną wypłacany pracownikom spółki nie będzie stanowił przychodu podatkowego. Oznacza to, że spółka nie będzie zobowiązana do kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych od tej kwoty.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.170.2023.1.KC