Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wydatek poniesiony na montaż wkładu kominowego w istniejącym kominie może zostać odliczony od podstawy obliczenia podatku dochodowego na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na podstawie tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Montaż wkładu kominowego

Podatnik, będący właścicielem domu jednorodzinnego, złożył zapytanie do Dyrektora KIS, dotyczące odliczenia wydatku poniesionego na montaż wkładu kominowego w istniejącym kominie w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W opisie stanu faktycznego podatnik przedstawił szczegółowe informacje dotyczące stanu komina przed modernizacją, przyczyn podjęcia decyzji o montażu wkładu kominowego oraz korzyści jakie uzyskał po przeprowadzonej modernizacji. Wnioskodawca wskazał, że kominem odprowadzane są spaliny z pieca służącego do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz do podgrzewania wody użytkowej (ciepła woda z pieca CO). Komin musiał zostać zmodernizowany z powodu bardzo dużych strat ciepła, nieefektywnego spalania i ogólnego zniszczenia.W efekcie doszło do oszczędności na opale, w domu jest o wiele cieplej. Wydatek na montaż wkładu kominowego został poniesiony w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - wskazał wnioskodawca.

Zapytanie, które zostało skierowane do organu, brzmiało: Czy ma Pan prawo odliczyć wydatek poniesiony w 2022 r. na montaż wkładu kominowego w istniejącym kominie w domu będącym własnością moją i mojej żony od podstawy obliczenia podatku w rozliczeniu rocznym składanym za 2022 r. na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na podstawie tzw. ulgi?

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, organ wydał interpretację stanowiącą, że podatnik ma prawo odliczyć wydatek poniesiony na montaż wkładu kominowego w istniejącym kominie w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor KIS powołał się na przepisy art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwiają odliczenie wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego od podstawy obliczenia podatku.

Wkład kominowy, który został zainstalowany w kominku podatnika, przyczynił się do zwiększenia efektywności ogrzewania budynku oraz zmniejszenia strat energii. Dlatego też, podatnik spełnił warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

"Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że ma Pan prawo do odliczenia - w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatku,poniesionego w 2022 roku na montaż wkładu kominowego,który to wydatek został poniesiony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest Pan współwłaścicielem." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że podatnik ma prawo odliczyć wydatek poniesiony na montaż wkładu kominowego w istniejącym kominie w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jest to korzystne dla podatnika, ponieważ pozwala mu to zmniejszyć podstawę opodatkowania i w efekcie zmniejszyć wysokość podatku do zapłacenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.138.2023.2.EA