Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że gminie nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z budową tężni solankowej, ponieważ efekty budowy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Budowa tężni solankowej a zwrot VAT

Wnioskodawcą jest gminą, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania, które ma za zadanie rozwój lokalny. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dofinansowanie zostało przyznane. Zadanie polega na budowie ogólnodostępnej tężni solankowej dla potrzeb mieszkańców i turystów. Cel jest publiczny, miejsce ogólnodostępne dla wszystkich, za które nie będzie pobierana opłata. Faktury dokumentujące poniesione wydatki były wystawione na gminę. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty projektu również nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie miała prawną możliwość odzyskania naliczonego, podczas realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tężni solankowej, podatku VAT wynikającego z faktur zapłaconych z tytułu nabycia usług związanych z budową tężni.

Gminie nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku

Dyrektor KIS stwierdził, że gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji projektu budowy tężni solankowej. Tym samym, z tego tytułu nie przysługuje jej prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podatkowy podkreślił, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ww. ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.235.2023.1.JSU