Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że gmina nie jest uprawniona do odliczenia VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia na usuwanie azbestu. Usuwanie odpadów niebezpiecznych należy traktować, jako działanie na rzecz ochrony środowiska, którego finansowanie należy do zadań własnych gminy.

Usuwanie azbestu a odliczenie VAT

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Zawarła ona umowę dofinansowania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia. Gmina z tytułu realizacji tego zadania nie będzie osiągała żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu VAT. Nie będzie miała również możliwości odliczenia podatku naliczonego. Realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu będzie dla gminy czynnością niepodlegającą VAT, będzie należała do zadań własnych gminy dotyczących usuwania odpadów niebezpiecznych.

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu.

Gminanie ma prawa do odliczenia VAT od usuwania azbestu

Dyrektor KIS stwierdził, że gminienie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu, ponieważ towary i usługi nabywane w związku z projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Organ podatkowy podkreślił, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ z tytułu realizacji tego zadania gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu VAT. Ponadto realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu będzie dla gminy czynnością niepodlegającą VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.95.2023.1.HW